У складу са одредбама чл.78. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини удружења дана 15.02 2014.године у Горњем Милановцу на седници одржаној у улици Вука Караџића број 103. усвојен је нови СТАТУТ УДРУЖЕЊА ’’ВОЋАРИ РУДНИЧКО-ТАКОВСКОГ КРАЈА ’’

Члан 1.

Удружење “ВОЋАРИ РУДНИЧКО-ТАКОВСКОГ КРАЈА” (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење грађана, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области развоја воћарства.

Члан 2.

Циљеви удружења су:

 • унапређење квалитета комплетне производње у области воћарства
 • повећање обима производње садног материјала
 • подизање нових засада воћарских култура
 • производња готових производа од воћа и заштита истих
 • заједничко наступање на будућем домаћем и иностраном тржишту

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева удружење нарочито:

 • прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области подизања и гајења воћних засада.
 • организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и све друге облике едукације у области воћарства.
 • објављује чланке, књиге и друге публикације о питањима која се односе на развој и проблеме у области гајења и прераде воћарских култура, у складу са законом.
 • организује просветне раднике и друге стручњаке за рад на едукацији чланова удружења као и свих заинтересованих у области деловања удружења.
 • покреће иницијативе за израду пројеката од значаја за развој воћарства и прерађивачке индустрије општине Горњи Милановац.
 • врши укључивање удружења или својих чланова у друге организације или асоцијације из истих области у земљи и иностранству.
 • прати и јавно обавештава воћаре о свим подстицајима за узгој или пласман воћарских култура које донесе општина или влада републике Србије.
 • развија произвођачки, радни и такмичрски дух међу члановима, а самим тим позитивно утиче на околину и повећава број чланова.
 • организује колективне одласке својим члановима на сајмове, стручне скупове и разне манифестације из области воћарства у земљи и иностранству.
 • помаже будућим воћарима у подизању нових засада при избору садног материјала, начину обраде својих воћњака, избору средстава за прихрану и заштиту воћа, начину резања воћа.
 • организује набавку репроматеријала за воћарску производњу својих чланова, средстава за прихрану и заштиту воћа, против-градне мреже, системе за наводњавање и свих осталих потребних средстава.
 • врши испитивање тржишта, обезбеђује пласман за производе својих чланова код проверених откупљивача у земљи и иностранству.
 • организује разне манифестације кроз које промовише свој рад и производе рудничко-таковског краја.

Члан 4.

Назив удружења је: ’’ВОЋАРИ РУДНИЧКО-ТАКОВСКОГ КРАЈА ’’

Удружење има седиште у Брусница бб,32300 Горњи Милановац.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Члан 5.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Почасни чланови:

Управни одбор може именовати почасне чланове удружења.Почасним чланом постаје физичко или правно лице од високог јавног угледа или има посебне заслуге за развој,ширење и обогаћивање циљева из области деловања удружења.

Исто тако почасним чланом може постати и она особа која је личним стручним и научним радом допринела остваривању циљева удружења.

Сваком члану издаје се чланска карта и сав остали члански материјал.

Члан 7.

Члан Удружења има право да:

 • равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
 • непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
 • бира и буде биран у органе Удружења;
 • буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:

 • активно доприноси остваривању циљева Удружења;
 • учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
 • плаћа чланарину;
 • обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Члан 8.

Органи Удружења су Скупштина и Управни одбор. Функцију застуника врши Председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик Председника Управног одбора

Члан 9.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем,путем електронске поште или СМС поруке о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Скупштина:

 • доноси план и програм рада;
 • усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
 • усваја друге опште акте Удружења;
 • бира и разрешава чланове Управног одбора;
 • разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
 • разматра и усваја финансијски план и извештај;
 • одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;
 • одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 10.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има 5 чланова, које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје 2(две) године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

Члан 11.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Председник управног одбора врши упис удружења у регистар удружења код Агенције за привредне регистере.

Заменик председника је овлашћен да у отсуству председника управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

У случају спречености наведених особа овлаштених за заступање и представљање у вршењу поверених послова, Скупштина Удружења посебном одлуком именује особу за заступање и представљање у складу са Законом.

Одлуком из претходног става, Скупштина Удружења ће утврдити и овлаштења, односно ограничења овлаштених лица у заступању Удружења.

Члан 12.

Управни одбор:

 • руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
 • организује редовно обављање делатности Удружења;
 • поверава посебне послове појединим члановима;
 • доноси финансијске одлуке;
 • одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
 • одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;
 • одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Члан 13.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

Члан 14.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама из истих области у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима из области воћарства, о чему одлуку доноси Скупштина.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 15.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области воћарства, конкурисањем пројеката код државних органа или других фондација у складу са законом.

Члан 16.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 17.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

Члан 18.

Удружење ће израдити печат по пријему решења из АПР, елипсастог облика на којем ће бити исписано: УДРУЖЕЊЕ ”ВОЋАРИ РУДНИЧКО-ТАКОВСКОГ КРАЈА” ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, са логоом у средини.Текст писан ћирилицом.

Удружење може имати више печата али сваки примерак мора бити означен редним бројем.

Члан 19.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 20.

Овај статут ступа на снагу даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини Удружења а примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежног органа.